Informácie pre žiadateľov/FAQ

Webinár k projektu

otázky a odpovede | 28.3.2023

FAQ

Na koho (na ktorých zamestnancov/dobrovoľníkov) môže organizácia žiadať príspevok? Je možné žiadať o príspevok aj na koordinátorov? 

Organizácia môže žiadať o príspevok pre všetkých zamestnancov, resp. dobrovoľníkov, ktorí priamo pomáhali alebo pomáhajú odídencom z Ukrajiny. 

O príspevok je možné požiadať takisto aj na pracovné pozície súvisiace s koordináciou činností, ak majú takéto činnosti pridanú hodnotu a sú nevyhnutné na realizáciu projektu. Oprávnenosť týchto pozícií sa bude posudzovať individuálne pre každý prípad. 

Na činnosť koľkých zamestnancov/dobrovoľníkov je možné žiadať príspevok?

Organizácia môže požiadať o príspevok na činnosť všetkých zamestnancov, resp. dobrovoľníkov, ktorí priamo pomáhali alebo pomáhajú odídencom z Ukrajiny a zároveň nebola ich činnosť financovaná z iných externých zdrojov (z prostriedkov EÚ, zdrojov ŠR SR a pod.).

Čo môže byť prekážkou vyplatenia príspevku?

Platí zákaz dvojitého financovania. Príspevok nebude vyplatený za zamestnanca, ktorého činnosť bola financovaná z iných externých verejných zdrojov (z prostriedkov EÚ, zdrojov ŠR SR, UNHCR, Unicef a pod.). Aby bol organizácii príspevok vyplatený, nemôže zamestnanca vykázať v rovnakom čase na viacerých pozíciách. Zamestnanec taktiež nemôže byť vykázaný v rovnakom čase vo viacerých organizáciách. Príspevok nebude takisto vyplatený na základe vykázanej činnosti dobrovoľníka, ktorý v čase výkonu pracovnej činnosti vykonával platený pracovný čas u iných zamestnávateľov (t. j. ak dobrovoľnícku činnosť vykonával počas pracovnej doby u svojho riadneho zamestnávateľa).

Aké pracovné úväzky bude možné spolufinancovať príspevkom?

Finančný príspevok je možné žiadať na zamestnancov, resp. dobrovoľníkov pracujúcich na akýkoľvek druh úväzku v súlade so Zákonníkom práce.

O finančný príspevok na pracovníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť pre organizáciu na základe mandátnej zmluvy ako SZČO, v rámci tejto výzvy nie je možné žiadať.

Budú nám preplatené náklady na poskytovanie pomoci?

Hlavným cieľom národného projektu pre poskytovanie finančných príspevkov na činnosť zamestnancov a dobrovoľníkov.

V rámci finančného príspevku na činnosť pracovníkov sa poskytuje paušálna sadzba vo výške 40% príspevku na zamestnanca, ktorú môže organizácia použiť na pokrytie nákladov súvisiacich s realizovanými aktivitami v súlade s Výzvou (humanitárna pomoc, integračné aktivity,…)

Čo všetko má obsahovať pracovná zmluva?

Obsahom pracovnej zmluvy musia byť všetky štandardné náležitosti pracovnej zmluvy:

 • meno a priezvisko zamestnanca, jeho rodné číslo
 • názov zamestnávateľa, IČO
 • názov pracovnej pozície, jej stručná charakteristika
 • miesto výkonu práce a deň nástupu do zamestnania
 • doba, na ktorú sa pracovná zmluva uzatvára
 • súhlas s preradením na inú pracovnú činnosť (ak bol zamestnanec preradený na inú pracovnú činnosť)
 • akýkoľvek dodatok k pracovnej zmluve (ak bol uzatvorený)

V prípade kvalifikovanej práce je prílohou pracovnej zmluvy doklad preukazujúci danú kvalifikáciu. Pri dohode o brigádnickej práci študenta je povinnou súčasťou dohody potvrdenie o návšteve školy.

Mzdy zamestnancov organizácie boli financované z externých zdrojov. Tieto zdroje však nepokryli celý odpracovaný čas zamestnancov organizácie. Môžeme na tento čas „navyše“ požiadať o príspevok?

Finančný príspevok na pracovníka, ktorého mzda bola hradená z verejných zdrojov (napr. zo zdrojov MŠ SR, MPSVaR SR alebo z prostriedkov EÚ), nebude organizácii poskytnutý (zákaz dvojitého financovania). Finančný príspevok je možné žiadať len na tie odpracované hodiny, ktoré neboli financované z iných externých zdrojov.

V prípade, že:

1. pracovník vykonával pracovnú činnosť v prospech odídencov z Ukrajiny nad rámec svojej pracovnej zmluvy (práca nadčas), túto činnosť má uvedenú ako náplň práce v pracovnej zmluve, tento čas nepresiahol 12h denne a zároveň bol tento čas nad rámec pracovného času zamestnancovi zaplatený, je možné zahrnúť tento čas v Žiadosti o príspevok.

2. pracovník vykonával pracovnú činnosť v prospech odídencov z Ukrajiny nad rámec svojej pracovnej zmluvy (práca nadčas), túto činnosť má uvedenú ako náplň práce v pracovnej zmluve, tento čas nepresiahol 12h denne, ale tento čas nad rámec pracovného času nebol zamestnancovi zaplatený, nie je možné zahrnúť tento čas v Žiadosti o príspevok.

3. pracovník vykonával neplatenú činnosť v prospech odídencov z Ukrajiny u svojho zamestnávateľa mimo pracovného času, ale rovnakú činnosť má uvedenú ako náplň práce v pracovnej zmluve, tak napriek tomu, že dokopy činnosť nepresiahla 12h denne, tento čas nie je možné považovať za dobrovoľnícku činnosť (podľa Zákonníka práce ide o nadčas – v tomto prípade nezaplatený), a teda nie je možné zahrnúť tento čas v Žiadosti o príspevok.

4. pracovník vykonával neplatenú činnosť v prospech odídencov z Ukrajiny u svojho zamestnávateľa mimo pracovného času, táto činnosť je odlišná ako činnosť, ktorú má uvedenú ako náplň práce v pracovnej zmluve a dokopy činnosť nepresiahla 12h denne, tento čas je možné považovať za dobrovoľnícku činnosť, a teda je možné zahrnúť tento čas v Žiadosti o príspevok.

Čo znamená kvalifikovaná práca?

Pod pojmom kvalifikovaná (odborná) pracovná činnosť sa rozumejú všetky pracovné činnosti, na ktorých výkon je nevyhnutné nadobudnúť minimálne VŠ vzdelanie I. stupňa v danom odbore a oprávnenie pre príslušnú činnosť (oboje) napr. psychologické poradenstvo, zdravotná starostlivosť atď.

Kvalifikovaný zamestnanec môže vykonávať aj nekvalifikovanú prácu (napr. vyštudovaný psychológ pomáha vykladať humanitárnu pomoc). Pri posudzovaní žiadosti sa do úvahy berie druh vykonávanej činnosti (kvalifikovaná/nekvalifikovaná práca) a nie kvalifikácia samotného zamestnanca.

Čo všetko má obsahovať potvrdenie o vykonávaní aktivít? 

Potvrdenie o vykonávaní aktivít je povinnou prílohou žiadosti o zapojenie sa do národného projektu a potvrdzuje realizáciu aktivít organizáciou v danom čase a na danom mieste. Vydáva ho samosprávny orgán alebo nezávislá MNO. Jeho povinnými náležitosťami sú:  

 • názov potvrdzujúceho subjektu, jeho právna forma, sídlo, IČO, štatutárny orgán 
 • kontaktná osoba, ktorá potvrdenie vystavila, telefonický a e-mailový kontakt 
 • názov žiadateľa, jeho právna forma, sídlo, IČO, 
 • popis aktivity, ktorú organizácia vykonávala/vykonáva 
 • obdobie (dátum od – do) a miesto výkonu aktivity 
 • počet zamestnancov/dobrovoľníkov vykonávajúcich aktivitu 
 • úloha žiadateľa v aktivite a výsledok aktivity 
 • zoznam ďalších organizácií, ktoré pôsobili v rovnakom čase na rovnakom mieste (ak je relevantné) 
 • dátum a podpis štatutárneho orgánu 

Spadá náš projekt pod Výzvu? Môžeme vám poslať podklady a usmerníte nás?

V rámci telefonických či mailových konzultácií veľmi radi zodpovieme všetky otázky o projekte, vysvetlíme všetko potrebné k Výzve, k pokynom v Príručke, alebo jej prílohách.

V tomto štádiu konzultácií však nemôžeme posudzovať konkrétne projekty, predkladané podklady a dokumenty, ich oprávnenosť, prípadne súlad s podmienkami Výzvy. Samotné posudzovanie predloženej dokumentácie je súčasťou hodnotiaceho procesu podanej Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu a nemôže byť predmetom konzultácií.

Je potrebné predložiť úradný preklad diplomov? Bude sa uznávať aj vzdelanie získané v zahraničí? 

Pre účely zapojenia sa do národného projektu nie je vyžadované predkladať úradný preklad diplomov či iných dokladov dokazujúcich dosiahnuté vzdelanie. Rovnako nebude potrebné dané doklady nostrifikovať, t. j. bude sa uznávať aj vzdelanie získané v zahraničí bez potreby jeho uznania Ministerstvom školstva, vedy a výskumu SR.  

Diplomy a doklady o dosiahnutom vzdelaní je možné predkladať v originálom jazyku (napr. ukrajinčina), z povahy dokumentu však musí byť zrejmé o aký dokument ide. Odporúčame k dokumentu priložiť jeho prepis do slovenského jazyka alebo sprievodný text s obsahom dokumentu.

Aká je výška príspevku?

Finančný príspevok tvorí súčet (1) finančných príspevkov na kvalifikovanú a nekvalifikovanú činnosť zamestnancov a (2) príspevku na výdavky financovaného na základe paušálnej sadzby.

Finančný príspevok na kvalifikovanú a nekvalifikovanú činnosť zamestnancov (1) sa vypočíta ako súčin celkového počtu odpracovaných hodín a jednotkovej sadzby podľa druhu vykonávanej činnosti (kvalifikovaná/nekvalifikovaná).

Príspevok na výdavky financovaný na základe paušálnej sadzby (2) je určený vo výške 40% z celkového súčtu nákladov na kvalifikovanú a nekvalifikovanú činnosť zamestnancov a vypočítanej ekonomickej hodnoty práce dobrovoľníkov.

Sadzba pre dobrovoľnícku činnosť sa do celkovej výšky finančného príspevku nezapočítava, t. j. slúži iba na výpočet výšky paušálnej sadzby.

Príklad č. 1 – kvalifikovaná činnosť zamestnancov:

Na projekte pracovalo 10 zamestnancov vykonávajúcich kvalifikovanú (odbornú) činnosť, napr. psychologickú pomoc. Každý pracovník odpracoval zhodne po 10 hodín, finančný príspevok za jednu odpracovanú hodinu činí 9 EUR.

Výška finančného príspevku na kvalifikovanú činnosť týchto zamestnancov teda predstavuje 900 EUR (= počet zamestnancov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu).

Výška finančného príspevku na pokrytie výdavkov financovaných vo forme paušálnej sadzby predstavuje 40% z tejto sumy, čiže 360 EUR.

Celková výška finančného príspevku bude teda 1 260 EUR (= príspevok na kvalifikovanú činnosť zamestnancov + paušálna sadzba).

Príklad č. 2 – nekvalifikovaná činnosť zamestnancov:

Na projekte pracovalo 10 zamestnancov vykonávajúcich nekvalifikovanú činnosť. Každý pracovník odpracoval zhodne po 10 hodín, finančný príspevok za jednu odpracovanú hodinu činí 6,06 EUR.

Výška finančného príspevku na nekvalifikovanú činnosť teda predstavuje 606 EUR (= počet zamestnancov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu).

Výška finančného príspevku na pokrytie výdavkov financovaných vo forme paušálnej sadzby predstavuje 40% z tejto sumy, čiže 242,40 EUR.

Celková výška finančného príspevku bude teda 848,40 EUR (= príspevok na nekvalifikovanú činnosť zamestnancov + paušálna sadzba).

Príklad č. 3 – dobrovoľnícka činnosť:

Na projekte pracovalo 10 dobrovoľníkov. Každý dobrovoľník odpracoval zhodne po 10 hodín, sadzba pre výpočet ekonomickej hodnoty dobrovoľníckej práce je určená na 6,06 EUR za odpracovanú hodinu.

Ekonomická hodnota dobrovoľníckej práce – teda základ pre výpočet paušálnej sadzby predstavuje 606 EUR (= počet dobrovoľníkov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu). Táto suma sa organizácii nevypláca, hodnota dobrovoľníckej práce slúži iba na výpočet finančného príspevku vo forme paušálnej sadzby.

Výška finančného príspevku na pokrytie výdavkov spojených s dobrovoľníckou prácou vo forme paušálnej sadzby predstavuje 40% z vypočítaného základu, čiže 242,40 EUR.

Celková výška finančného príspevku bude teda 242,40 EUR.

Príklad č. 4 – kvalifikovaná a nekvalifikovaná činnosť zamestnancov + dobrovoľnícka činnosť:

Na projekte pracovalo 5 zamestnancov vykonávajúcich kvalifikovanú činnosť, 10 zamestnancov vykonávajúcich nekvalifikovanú činnosť a 5 dobrovoľníkov. Každý pracovník odpracoval zhodne po 10 hodín. Finančný príspevok na jednu odpracovanú hodinu činí pre zamestnanca vykonávajúceho kvalifikovanú činnosť 9 EUR, pre zamestnanca vykonávajúceho nekvalifikovanú činnosť 6,06 EUR, a sadzba pre výpočet hodnoty dobrovoľníckej práce je určená na 6,06 EUR za odpracovanú hodinu.

Výška finančného príspevku na kvalifikovanú činnosť týchto zamestnancov predstavuje 450 EUR (= počet zamestnancov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu). Výška finančného príspevku na nekvalifikovanú činnosť predstavuje 606 EUR (= počet zamestnancov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu). Základ pre výpočet paušálnej sadzby za dobrovoľnícku činnosť predstavuje 303 EUR (= počet dobrovoľníkov x počet odpracovaných hodín x jednotková cena za odpracovanú hodinu).