Konzorcium nadácií

Nadácia otvorenej spoločnosti

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava od roku 1992 vytvára príležitosti na skvalitňovanie občianskej spoločnosti smerom k jej väčšej otvorenosti, transparentnosti a presadzovaniu rovnosti šancí a ochrany menšín a slabých.

 V období od roku 2010 Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava pôsobila v úlohe sprostredkovateľa Blokového grantu „Program na podporu ľudských práv v rokoch 2006 – 2009“ v rámci Finančného mechanizmu EHP/Nórska 2004-2009. Bola tiež správcom „Programu Aktívne občianstvo a inklúzia“ v rámci grantov EHP a Nórska 2009-2014. V súčasnosti spravuje Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava v konzorciu s Nadáciou Ekopolis a Karpatskou nadáciou program Active Citizens Fund – Slovakia, zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku. 

V rokoch 2010-2022 Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava poskytla finančné príspevky z prostriedkov z verejných zdrojov vo výške 5 786 871,26 EUR.

Nadácia Centra pre filantropiu

Nadácia Centra pre filantropiu aktívne prispieva k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem. Od roku 2002 sme v téme firemného darcovstva, spolu s našimi partnermi v grantových programoch podporili 30 000 žiadateľov celkovou sumou 77 miliónov €. Prijali a zadministrovali sme 71 158 žiadostí v 619 grantových programoch. Spolupracovali sme s viac ako 2 500 hodnotiteľmi a hodnotiteľkami. Rozbehli sme darcovský a odmeňový crowdfunding DARUJME.sk a StartLab, aktivity zamerané na individuálne darcovstvo jednotlivcov, ktorí podporili 700 mimovládnych organizácii a 1 000 výziev sumou viac ako 22 miliónov €. Za týmito číslami sa skrývajú skutky a činy vykonané v prospech iných, bez očakávania odmeny, záujem ľudí o druhých, ako aj dosiahnuté zmeny na sociálnej úrovni.

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis od roku 1991 podporuje projekty a činnosť mimovládnych neziskových organizácií na celom Slovensku. Realizuje grantové programy, zamerané na aktívne občianstvo a environmentálnu udržateľnosť. V spolupráci so širokým spektrom partnerov zo súkromného aj verejného sektora je aktívna pri rozvoji neziskových mimovládnych organizácií v celej škále ich pôsobenia na Slovensku. 

V období od roku 2007 do sôčasnosti bola nadácia Ekopolis opakovane správcom grantových programov pre mimovládne organizácie, financovaných zo zdrojov EHP, nórskeho a švajčiarskeho finančného mechanizmu. Osobitná časť činnosti nadácie je zameraná na oblasť životného prostredia, kde Ekopolis realizuje projekty v témach zelených verejných priestorov, návratu stromov do krajiny, regeneratívneho poľnohospodárstva a nemotorovej mobility. Počas doterajšej existencie podporila Nadácia Ekopolis vyše 3 500 projektov mimovládnych organizácií, samospráv, aj neformálnych občianskych iniciatív.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis pôsobí na Slovensku už 25 rokov a patrí medzi najväčšie nadácie. Poslaním Nadácie Pontis je vytvárať silné, zmysluplné spojenia a prinášať pozitívne zmeny v našich kľúčových témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V našich témach si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme ostatných.

Poskytovanie grantov, hlavne z asignácie, je jednou z našich najdôležitejších činností. Ročne poskytneme granty a dary v sume viac ako 4 milióny eur. Od roku 2003 spravujeme firemné nadačné fondy, aktuálne viac než 30. Máme ambíciu posúvať štandardy filantropie a aktívne prispievať k definícii toho, čo znamená byť dobrým donorom.

Podporujeme sociálne inovácie, ktoré sa snažia zaviesť spoločenskú zmenu. Vyvíjame tiež vlastnú sociálnu inováciu, ktorá  prináša zmeny vo vnímaní potenciálu žiakov na ZŠ – program Budúcnosť INAK, a podporujeme aj testovanie a šírenie inovácií vo vzdelávaní cez akceleračný program Impact Lab.

Administrujeme združenie Business Leaders Forum a Chartu diverzity Slovensko, organizujeme ocenenie Via Bona Slovakia i dobrovoľnícke podujatie Naše Mesto. Naším cieľom je, aby zodpovednosť bola súčasťou podnikania každej firmy na Slovensku.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska sa od roku 1995 zameriava na pomoc deťom a mladým ľuďom. Robí tak prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov pre mimovládne organizácie, samosprávy či školy. Okrem toho spravuje niekoľko nadačných fondov, napríklad pre poisťovňu Kooperativa a Dôvera. V rámci grantového programu Hodina deťom reaguje na potreby detí z jednorodičovských rodín, vďaka vlastným projektom sa zas zameriava najmä na inkluzívne vzdelávanie v materských a základných školách, a na bezpečný voľný čas detí a mladých ľudí. 

Vďaka podpore z programu Active Citizens Fund Slovakia pracujú na podpore mladých komunitných lídrov od 15 do 25 rokov z celého Slovenska, v Banskej Bystrici, Poltári a v Nových Zámkoch na vzniku stratégie pre inkluzívne vzdelávanie na úrovni samospráv. 

Nadácia pre deti Slovenska v rokoch 2009-2014 spravovala ako súčasť konzorcia s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou Socia – nadáciou na podporu sociálnych zmien Program „Aktívne občianstvo a inklúzia“ v rámci grantov EHP a Nórska. 

SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien

Nadácia SOCIA ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených skupín obyvateľstva a napĺňa tak poslanie, s ktorým na Slovensko prišli v roku 1991 Spolupracujúce holandské nadácie pre strednú a východnú Európu, ktoré investičnými projektami (5 mil. eur) podporili vznik siete neštátnych sociálnych služieb pre ohrozené skupiny obyvateľstva.
Prostredníctvom viacerých programov financovaných zo súkromných zdrojov, či nadácií posilňuje nadácia SOCIA toleranciu v občianskej spoločnosti, ktorej súčasťou sú aj ľudia, ktorí potrebujú pomoc a podporu druhých.

V grantovej činnosti v rokoch 2008 – 2015 fungovala nadácia SOCIA ako sprostredkovateľský orgán „Nórskych fondov“. EEA a Nórske granty zamerané na podporu detí a rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a Program Aktívne občianstvo a inklúzia – Rozvoj služieb v sociálnej oblasti. V týchto programoch bola rozdelená medzi projekty suma viac ako 2,2 milióna eur. V rokoch 2012 – 2015 nadácia SOCIA odborne zastrešovala sociálnu oblasť v Blokovom grante pre MVO Švajčiarskeho finančného mechanizmu. Sprostredkovateľom bola Nadácia Ekopolis. V oblasti sociálnych služieb podporili projekty vo výške 1,3 milióna eur.